Política de privacitat


Aquesta política de privacitat descriu com COMYBE S.A. (en endavant, indistintament, “COMYBE”) recull, processa i utilitza la informació personal dels seus clients i usuaris, sempre emparant-nos amb nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, que són recollides exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractats de manera incompatible amb els fins esmentats i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 679/2016 (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant LOPDGDD).

La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament amb l'objecte d'aclarir o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres Autoritats de Control que puguin produir-se i que haguessin d'aplicar-se i serà accessible en tot moment per a la consulta des del lloc web www.tavernadelbisbe.com.

Identificació del responsable de tractament:

L'entitat responsable del tractament de les seves dades és: COMYBE, S.A., A59927780 Av. Catedral, 6-8 (08002) Barcelona 933104553 gestion@comybe.com

Finalitat del tractament:

Des de COMYBE tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable i en particular el RGPD i la LOPDGDD. Les dades personals no es faran servir per a finalitats diferents de les exposades a continuació:

Tractarem les dades personals dels interessats que ens remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les adreces facilitades al lloc web o mitjançant els formularis inclosos en la mateixa a aquests efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l'única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

A qui comuniquem les seves dades:

COMYBE garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant-les a tercers sense la prèvia autorització del titular dels mateixos. No obstant això, en virtut de les diferents necessitats de COMYBE podrem comunicar les seves dades als següents destinataris:

Proveïdors de serveis

COMYBE podrà subcontractar diferents serveis amb proveïdors externs que tindran accés a dades de caràcter personal com a dissenyadors o desenvolupadors web, proveïdors de serveis cloud o al núvol o emmagatzematge i hosting, consultors i altres proveïdors tecnològics i professionals relacionats, qui tractaran les dades personals com encarregats del tractament en nom i per compte de COMYBE. En aquest cas, els proveïdors tindran subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant el seu tractament a les finalitats del servei prestat i sempre sota mesures de seguretat adequades.

Administració pública i autoritats:

Podrem revelar les seves dades i qualsevol altra informació que estigui al nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cas de l'Administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per habilitació legal i amb la única finalitat de complir amb les nostres obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes als serveis prestats a través del nostre lloc web.

Exercici de drets:

Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament i, si és el cas, revocar el seu consentiment en aquells casos en que aquesta sigui la base jurídica de legitimació, pot dirigir-se per correu postal identificant-se; acompanyant fotocòpia del seu NIF o document equivalent, i la descripció del dret que desitja exercitar a: Av. Catedral, 6-8 (08002) Barcelona; o bé per correu electrònic, en les mateixes condicions, a: gestion@comybe.com

Tutela de drets davant l'Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració dels seus drets en matèria de protecció de dades, pot adreçar-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Conservació de les dades:

Les dades referents a les consultes formulades pels usuaris a través de l'e-mail es conservaran per un temps màxim d'un any des de la data en què van ser rebudes.

Les dades d'usuaris que accedeixin a una xarxa social de COMYBE no seran incorporades a les bases de dades de l'empresa, i per tant, seran únicament conservades en les condicions i pels períodes de temps establerts pel proveïdor de la xarxa social corresponent.

Contacte amb el nostre DPD:

Pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades enviant un correu electrònic a: gestion@comybe.com.

Responsabilitats de l'usuari:

L'usuari garanteix ser major d'edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest lloc web www.tavernadelbisbe.com i el seu contingut, garantint que les dades que facilita en cada un dels formularis en que COMYBE sol·licita les seves dades personals són autèntiques, reconeixent-se la responsabilitat d'informar a COMYBE de qualsevol canvi i / o modificació de les mateixes per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:

COMYBE ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat de les mateixes, complint amb els requisits normatius previstos per la normativa aplicable i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l'alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l'estat de la tecnologia en cada moment, així com l'abast de control de COMYBE.

Normativa relacionada.

Per obtenir més informació sobre la normativa que li assisteix, protegeix i fixa els seus drets, posem a la seva disposició les lleis que han inspirat la present política i són rellevants per vostè:

• Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679.
• Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
• Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personales.
• Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.